Znajdź mieszkanie dla siebie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Apartus Properties Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-592) przy ul. J. Słowackiego 5/13  lok.142,
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) i b), c) oraz f) RODO
 2. Państwa dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zwarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone tj. związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów ze Spółką, w szczególności w związku z przygotowaniem ofert, zawieraniem umów rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych, sprzedaży, w celu kontaktowania się z Państwem lub z osobami dla Państwa pracującymi (art. 6 ust. 1 pkt b), umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące przez Administratora usług i oferowanych produktów, prowadzenia procedury reklamacyjnej, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1, lit f), wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych, rachunkowości, statystycznych i archiwizacyjnych, (art. 6 ust. 1 pkt c), przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe (art. 6 ust. 1 pkt a).
 3. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty:
   • a) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy nadzoru);
   • b) współpracujące ze Spółką w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych z realizacją umowy (podmiotom świadczącym usługi doradcze np. podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Spółki, a ponadto także notariuszom i kontrahentom w zakresie wynikającym z treści umowy/umów).
 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przedawnienie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).
 4. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: sprzedaż@apartus.info.